Web se načítá, strpení...

Školská rada

Volby do školské rady

25.4.2024 se uskuteční volby do školské rady - volby- kandidáti a výsledky 22.3.2024 Opakovaná výzva na předložení kandidátů do školské rady.

Kandidáti do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ VELHARTICE

  • paní Miroslava Dvorská – Velhartice
  • Paní Anna Kaderová – Nemilkov
  • paní Vendula Sádlíková – Chotěšov

Provedení voleb Volby kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků proběhnou ve čtvrtek 25. 4. 2024 od 15:30 do 17:00 na chodbě v prvním patře před ředitelnou.

Oprávněné osoby (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci) obdrží hlasovací lístky pro hlasování dle návrhu oprávněných osob v den voleb na místech volby. Volič se prokáže průkazem totožnosti.

Volební místo bude řádně označené nápisem „Volby do školské rady 2024.“ Na místě bude k dispozici i Volební řád pro volby do školské rady. Členové školské rady budou voleni tajným hlasováním. Voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci) zatrhnou na příslušném hlasovacím lístku nejvýše 2 kandidáty. Takto upravený volební lístek potom osobně vloží do připravené urny. Bude-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný. Na základě výsledků hlasování sestaví volební orgán pořadí kandidátů, při rovnosti hlasů bude pořadí stanoveno losem. Za zvolené členy školské rady jsou považováni kandidáti na 1. a 2. místě dle hlasování oprávněných osob. Výsledky voleb budou oznámeny v úterý 3. května 2024 na nástěnce na škole a webových stránkách školy www.zsvelhartice.cz. Velhartice 5. 4. 2024 ředitelka školy Mgr. Zdeňka Knězová